Verkoopsvoorwaarden

 1. De veiling wordt georganiseerd door:

  Coronari Auctions BV
  Zetel: Steenweg 144A, 9810 Eke (Nazareth), België

  BTW: BE 0727.720.823
  Telefoon: +32 (0) 9 312 32 40
  E-mail: info@coronariauctions.com
 2. De veiling geschiedt per opbod volgens de in België gebruikelijke voorwaarden.
 3. De betaling wordt verwacht uiterlijk de vijfde werkdag na de laatste veilingdag.
 Ingevolge artikel 10 van de anti-witwaswet mogen bedragen vanaf € 3.000 enkel betaald worden hetzij met een cheque, hetzij met een kredietkaart, hetzij door overschrijving op onze rekening.
 4. Het bieden verloopt volgens de volgende stappen:

  • 0-100 Euro: + 10 Euro

  • 100-500 Euro: + 20 Euro
  • 500-1000 Euro: + 50 Euro

  • 1000-2000 Euro: + 100 Euro

  • 2000-5000 Euro: + 200 Euro

  • 5000-20000 Euro: + 500 Euro

  • 20000-100000 Euro:+ 2000 Euro

  • + 100000 Euro:+ 5000 Euro
  Afwijkingen hierop zijn enkel mogelijk na beslissing door de veilingmeester. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Indien een schriftelijk bod deze voorwaarden negeert, wordt het afgerond naar het dichtstbijzijnde exacte bodbedrag, naar boven af te ronden. Dwz. dat een bod van 1240 Euro naar 1200 wordt herleid, en een bod van 1250 Euro naar 1300 wordt herleid.
 5. De veilingkosten bedragen 30%. Dit betekent dat de te betalen som per lot de hamerprijs bedraagt, verhoogd met 30% van de hamerprijs.
  Echter, voor facturen die binnen de 14 dagen betaald worden (die ons ten laatste op de 15e kalenderdag na de laatste veilingdag bereiken) via overschrijving, Europese debetkaart of contant (tot €2.999) wordt het tarief van 27,5% aangerekend.

  Externe partners die biedingen op onze site faciliteren, rekenen hiervoor in sommige gevallen een toeslag aan in de vorm van een percentage op de hamerprijs. Bij dergelijke biedingen worden de veilingkosten vermeerderd met deze toeslag. Deze is variabel per partner en kan door deze partner eenzijdig worden verhoogd. Betalingen voor aankopen via deze partners worden slechts als compleet gezien wanneer zowel de hamerprijs, onze commissie als de commissie door de externe partner zijn betaald.

 6. De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van de toeslag.
 7. Alle inlichtingen, hetzij schriftelijk, hetzij digitaal, hetzij mondeling door ons verstrekt, zijn louter informatief en niet bindend. Ze zijn enkel een opinie en worden naar beste weten en geweten verstrekt. Van de koper wordt verondersteld dat hij zich gedurende de tentoonstellingsdagen persoonlijk vergewist van de staat, de aard, de datering, kortom de algehele toestand van de goederen. Op verzoek worden alle faciliteiten tot nadere expertise verstrekt. Derhalve zal na de toeslag geen enkele klacht aanvaard worden in verband met staat, aard, omschrijving in de catalogus, datering enz., noch zal de koper zich kunnen beroepen op zijn vertrouwensrelatie met het veilinghuis.
 8. Klanten kopers moeten rekening houden met mogelijke visuele afwijkingen bij de vertoonde foto’s weergegeven op beeldschermen, drukwerken en andere dragers. We streven ernaar om zo een realistisch mogelijk beeld over te brengen. Desondanks ontstaan er afwijkingen veroorzaakt door verschillen in contrast, helderheid, verzadiging en type beeldscherm of glansgraad, lichtinval en omgevingskleuren. Kleuren en kleurbeschrijving hebben te maken met individuele perceptie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Ook lensvervorming is mogelijk. Retourzendingen op kleurafwijkingen en lensvervorming kunnen daarom niet worden geaccepteerd.
 9. Wanneer een geïnteresseerde een te veilen goed beschadigt, dient hij dit kenbaar te maken. Hiervan afzien kan aanleiding geven tot juridische vervolging. Indien de veilingmeester het nodig acht, zal van de persoon een schadevergoeding geëist worden ten belope van de hoge schatting, vermeerderd met 27,5%.
 10. Na de toeslag is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen goed. Tijdens de veiling worden geen goederen aan kopers uitgereikt. Op de dag van de veiling zelf is dit ook niet steeds mogelijk.
 11. Elke koper dient zich correct te identificeren. Een biednummer kan verkregen worden tijdens de kijkdagen en voor de veiling. Tijdens de veiling kan men zich wenden tot het secretariaat. We raden u echter sterk aan u tijdig van een kopersnummer te voorzien om vertraging tijdens de veiling te vermijden. De identificatie houdt in, maar is niet noodzakelijk beperkt tot, de bewaring van een kopie van het identiteitsbewijs en persoonlijke gegevens. We springen hier discreet mee om en geven deze gegevens niet door aan derden. Ze kunnen op uw aanvraag ingekeken en aangepast worden, alsook uit onze database verwijderd.
 12. Men wordt verondersteld te kopen voor eigen rekening. Bij niet-betaling van de hem/haar toegewezen goederen kan men zich niet beroepen op een opdrachtgever. Het uitbrengen van een bod is bindend.
 13. Bij betwisting, tijdens de veiling, van welke aard dan ook is alleen de werkende gerechtsdeurwaarder / notaris bevoegd de geschillen terstond te beslechten en dit in laatste instantie en zonder verhaal. 
 14. Voor originele kunst, waarvan de auteur hetzij een levende kunstenaar is (uit de E.U.) hetzij gedurende 70 jaar na het jaar van zijn/haar overlijden, is een volgrecht verschuldigd op de hamerprijs vanaf € 2.000.
  • 4% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 2000 tot en met € 50000

  • 3% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 50000,01 tot en met € 200000

  • 1% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 200000,01 tot en met € 350000

  • 0.5% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 350000,01 tot en met € 500000

  • 0.25% van het deel van de verkoopprijs boven € 500000
  Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan € 12500.

  Ook indien dit bedrag niet wordt geïnd bij het uitreiken van de factuur, kan de klant gedurende 5 jaar hierop volgend nog steeds verplicht worden dit bedrag te betalen om zich in regel te stellen met het volgrecht. Alle informatie over het volgrecht in België vindt u op www.resaleright.be.
 15. Afhaling der goederen kan in de veilingzaal op de in de zaal en op de website aangegeven ophaalmomenten. Deze worden bovendien ook aangegeven in de catalogus en kunnen eveneens opgevraagd worden. Goederen die niet afgehaald worden binnen de 14 kalenderdagen na de veilingdatum, zijn onderhevig aan een opslagkost van 1,50 Euro per object per dag, ook al is de betaling voldaan. Hieraan kan niet worden verzaakt, tenzij de koper contact met ons opneemt om een exacte datum voor ophaling overeen te komen, binnen een door ons als redelijk geachte termijn, en wij uitdrukkelijk verklaren akkoord te gaan met het kwijtschelden van de opslagkost. Goederen worden vrijgegeven zodra de betaling ervan effectief is, hetzij contant, hetzij per kaart, hetzij na inning op onze rekening.
  Wij aanvaarden de volgende betalingsmethodes:

  
Contant (voor bedragen tot €3.000)


  Per overschrijving (kosten voor overschrijving zijn ten laste van de koper) op rkn.:

  IBAN: BE18 7360 5816 1365
  
BIC: KREDBEBB
  Begunstigde: Coronari Auctions BV
  Adres begunstigde: Steenweg 144A, 9810 Eke (Nazareth), België
  Bank: KBC Bank 
  Adres bank: Stationsstraat 111, 9880 Aalter, België

  Per betaalkaart in de zaal, in aanwezigheid van de kaarthouder.
  Per betaalkaart online. 
 16. De betaling wordt verwacht uiterlijk de vijfde werkdag na de laatste veilingdag.
 Op facturen die niet binnen de 30 kalenderdagen na veilingdatum voor de volle 100% worden voldaan, worden de volgende nalatigheidsinteresten en kosten berekend:
  Op dag 31: Administratieve kost van 25 Euro per lot plus 1,5% van het totale factuurbedrag.
  Per 14 kalenderdagen hierna volgend wordt een bijkomende nalatigheidsinterest berekend van 1,5% van het totale factuurbedrag.
 17. Uw goederen kunnen, in de mate van het mogelijke, ook door ons verpakt en verstuurd worden. We kunnen voor de veiling een niet-bindende raming van de kost geven. De exacte kostprijs voor verpakking en verzending wordt u na betaling van het lot aangegeven, of kan op aanvraag bij uw factuur gevoegd worden. De volgorde van verpakking/verzending loopt gelijk met de betalingsvolgorde. We werken hiervoor samen met diverse bedrijven: De Post, Post.NL (TNT) en DHL/Fedex/UPS. Bij het gebruik van een koerierdienst (DHL/Fedex/UPS) wordt enkel de kostprijs voor het verpakken aangerekend en dient u zelf de ophaling door de koerierdienst te voorzien. Deze dienst wordt u door ons als een bijkomende service aangeboden, maar alle risicio's die hiermee gepaard gaan blijven voor rekening van de koper. Ook wanneer een verzekering is genomen, komt deze niet in alle gevallen tussen. Wanneer deze tussenkomt, is ook niet steeds het volledige aankoopbedrag gedekt. We zullen doen wat we kunnen om u bij te staan, maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verliezen hieraan verbonden.
 18. Zowel Belgische als buitenlandse bieders kunnen bieden via de telefoon, online of door middel van een schriftelijk bod. Wij kunnen niet garanderen dat de verbinding per telefoon of online biedmogelijkheid steeds perfect is en raden daarom aan om ook een schriftelijk bod te laten noteren, zodat u in geval van mistoestanden hiervan geen nadeel ondervindt. Ook kunt u vrijblijvend een telefoonlijn boeken terwijl u toch online biedt, teneinde geen risico te nemen niet te kunnen bieden.
  Buitenlandse kopers dienen uiterlijk 24 uur voor de veiling hun volledige identiteit aan ons kenbaar te maken. Indien nodig wordt een bankgarantie via een in België erkende bankinstelling of een te betalen waarborg gevraagd, hiervoor wordt u gecontacteerd. Het bedrag van de garantie of waarborg wordt in overleg met de veilinghouder bepaald. De bankgarantie of de betaalde waarborg geldt als onderpand bij rouwkoop. De garantie wordt terugbetaald indien geen loten zijn toegewezen aan de desbetreffede bieder.
  De veilinghouder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele slechte internet- en of telefoonverbindingen en alle gevolgen daaruit voortvloeiend en, evenmin voor de onbereikbaarheid van de kopers via door hen opgegeven telefoonnummer(s).
 19. Handelaars zijn verplicht zich als dusdanig bekend te maken en hun coördinaten op te geven bij ontvangst van het kopersnummer.
 20. Bij rouwkoop zal het goed in een latere veiling opnieuw aangeboden worden. De rouwkoper zal in geval van een minopbrengst, naar Belgisch recht, aansprakelijk zijn voor het verschil in min + alle kosten voortvloeiend uit de rouwkoop. Behaalt het goed een hoger bedrag dan de oorspronkelijke toeslagprijs dan zal hij/zij geen rechten kunnen doen gelden op het positieve verschil. Door zijn/haar bod aanvaardt de koper/koopster zonder voorbehoud de hierboven vermelde verkoopsvoorwaarden.
 21. Elke koper wordt geacht de douane-regelingen voor zijn of haar land te kennen en te respecteren. Het veilinghuis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele exportproblemen.
 22. Elke koper en verkoper wordt geacht op de hoogte te zijn van de actuele reguleringen met betrekking tot de verkoop en/of tentoonstelling van goederen die onder de CITES-regulering vallen. Dit kan het geval zijn voor, maar is niet beperkt tot, ivoor, neushoorn hoorn, been, dierlijk materiaal, taxidermie, mineralen, maar ook kunstvoorwerpen die deels uit een dergelijk materiaal bestaan. Het veilinghuis wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele inbeslagname, vernietiging of sanctie af, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt voor de volle 100% bij de inbrenger-verkoper of bieder-koper.
 23. Door het betreden van de veilingzaal en/of een schriftelijk bod, telefonisch bod of online bod zowel bij ons als bij een van onze partners uit te voeren gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 24. Het veilinghuis behoudt zich het recht voor bieders te weigeren of enkel toe te staan mits het betalen van een borg. De betaalde borg wordt integraal afgetrokken van de uiteindelijke factuur, of kosteloos teruggestort op de eerste werkdag na de veiling.
 25. Alle kopers en verkopers worden geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.
 26. In alle geschillen van welke aard dan ook geldt alleen het Belgisch recht en is enkel de Rechtbank van Gent bevoegd.